Vyhodnotenie verejnej zbierky 2016 – 2017

  Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy povolilo neziskovej organizácii Áno pre život n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach rozhodnutím č. SVS-OVS3-2016/028737 z 5. septembra 2016 vykonať verejnú zbierku pod registrovým číslom zbierky 000-2016-028737 na všeobecne prospešný účel rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ochrany ľudských práv, rozvoja sociálnych služieb a vzdelania a podpory práce s deťmi, ktorej výnos bude použitý na pomoc členom rodín ohrozených domácim násilím alebo inou krízovou situáciou, osobám ohrozeným sociálnym vylúčením a zdravotne a sociálne znevýhodneným osobám.

  Zbierka bola realizovaná v období od 5. septembra 2016 do 31. augusta 2017.

  Hrubý výnos zbierky predstavuje sumu 9 840,13 €. Finančné prostriedky boli získané:

  • ako dobrovoľné príspevky na osobitný účet
  • predajom medovníkov a suvenírov
  • predajom vstupeniek na benefičný koncert, ktorý sa konal 20.11.2016 v Dome umenia Fatra v Žiline.

  Náklady uhradené z verejnej zbierky vo výške 1 186,78   boli vynaložené na propagáciu benefičného koncertu (inzercia, grafické práce), zakúpenie licencie SOZA, prenájom koncertnej sály, tlač vstupeniek a na nákup materiálu na zhotovenie predmetov na predaj. Ostatné náklady boli pokryté dobrovoľníckou prácou, sponzorskými príspevkami a darmi.

  Čistý výnos zbierky tvorí suma 8 653,35 € a bol použitý na pokrytie služieb na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti zdravotne a sociálne znevýhodnených, na zabezpečenie výchovných, vzdelávacích a odborných programov pre cieľové skupiny v súlade s povoleným účelom.

  Týmto chceme zároveň poďakovať všetkým, nám známym i neznámym darcom, ktorí verejnú zbierku podporili.

  V súlade so zákonom č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme prehľad nákladov verejnej zbierky a prehľad použitia čistého výnosu verejnej zbierky. Predbežnú a záverečnú správu verejnej zbierky nájdete TU.

  Nekomentované

  Sorry comments are closed for this Post.

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login