2% z dane

  Venujte 2 % z dane na podporu neziskovej organizácie

  ÁNO PRE ŽIVOT

  • Pomáhame ženám, dievčatám, matkám s deťmi nachádzajúcim sa v krízovej životnej situácii.
  • Pomôžte nám. Podporte náš domov pre osamelé matky s deťmi v núdzi.
   ĎAKUJEME VÁM!

  Tlačivá na stiahnutie:

   

  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov 2016

  Potvrdenie o zaplatení dane

  Vyhlasenie zamestnanec

  Vyhlásenie

   

   

   

   

   

   

   

   

  Čo je potrebné urobiť

  Časové lehoty na poukázanie 2 %

   Prečo darovať daň práve Áno pre život, n. o.? 

  Organizácia má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a dobré meno, povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.

  Dlhodobým problémom neziskovej organizácie Áno pre život je jej trvalá finančná udržateľnosť z dôvodu nespravodlivého a diskriminačného financovania zo strany štátu.

  Napriek dlhoročnej práci v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, vynikajúcim výsledkom a napriek tomu, že v doterajšej praxi organizácie žiadne kontroly nadriadených orgánov nezaznamenali žiadne vážne nedostatky, organizácia sa nachádza v zložitej finančnej situácii a jej ďalšie poskytovanie sociálnych služieb je v neustálom ohrození.

  Výsledky:

  • Od roku 1998 prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom našlo pomoc už 792 osôb v krízovej životnej situácii z celej SR, z toho 336 žien a ich 456 detí; narodilo sa u nás 59 detí. Sú to vyriešené problémy reálne existujúcich ľudí, ktoré utrpeli vplyvom domáceho násilia alebo inej životnej krízy emocionálnu a psychologickú ujmu. Mnohé z týchto detí, by bez podanej pomocnej ruky ich matke, boli v čase krízy rodiny umiestnené do ústavnej starostlivosti.
  • V roku 2006 sme otvorili Komunitné centrum, ktorého poslaním je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľom je podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov a rizikového správania, poskytovania vzdelávacích a voľno-časových aktivít. Jeho súčasťou je Poradenské centrum, v ktorom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo právnika, psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • V roku 2008 bola organizácii udelená akreditácia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. pre pomoc deťom a plnoletým osobám ohrozeným správaním člena rodiny.
  • V roku 2015 získala organizácia akreditáciu na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V Rajeckom regióne je tak organizácia jedným z mála poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý má na výkon svojich aktivít pridelenú akreditáciu. To všetko je dôkazom, že organizácia prejavuje trvalý záujem o ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a chce poskytnúť každému klientovi čo najlepšiu pomoc a služby.
  • V období od roku 2006 – 2011 sme otvorili 3 chránené pracoviská, v ktorých zamestnávame 6 zdravotne a 2 sociálne znevýhodnených ľudí. Motiváciou k zamestnávaniu znevýhodnených osôb je naše presvedčenie, že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a (alebo nielen) charitu.
  • V roku 2012 sme otvorili Materské centrum za účelom vytvorenia priestoru pre matky na materskej dovolenke a pre ich deti, v ktorom môžu realizovať svoje záujmy a záľuby, zužitkovať svoje schopnosti a zručnosti, rozvíjať a nadväzovať nové sociálne kontakty. Je to zároveň priestor, ktorý je miestom komunitného života a miestom primárnej prevencie.
  • Kruh komplexnej pomoci osobám ohrozeným sociálnym uzatvára naštartovanie podnikateľskej činnosti za účelom vytvárania pracovných miest pre tieto osoby.  Na základe našich dlhoročných skúseností s ľuďmi ohrozených sociálnym vylúčením vieme, že ak chceme hovoriť o ich ozajstnej sociálnej inklúzii, títo ľudia potrebujú prácu, zamestnanie. Koncom roka 2012 sme zriadili sociálnu firmu LABORE s ponukou upratovacích a záhradníckych prác. Primárnym cieľom týchto podnikateľských aktivít organizácie je zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce (osamelé matky s rodičovskými povinnosťami, ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené ženy a ženy staršie ako 45 rokov…). Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti organizácie, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných organizáciou. Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie týchto sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti: LABORE – podnikanie ako služba.
  • Každoročne organizujeme medzinárodné konferencie „Vyber si život“ zamerané na aktuálne spoločenské témy, ktorých sa zúčastňuje pravidelne 110 – 130 domácich i zahraničných hostí. V roku 2017 to bude už XIX. ročník. 
  • Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách organizujeme v týždni od 19. do 25. novembra Infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.
  • Organizácia získala viacero ocenení zo štátneho, mimovládneho i súkromného sektora: cena Sociálny čin roka 2013, ktorú udelilo organizácii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR; ocenenie Litteras Memoriales, ktoré udelil predseda Žilinského samosprávneho kraja za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti a cena Nadácie Orange za rok 2013 za sociálnu inklúziu.

  Získané finančné prostriedky z 2 % z dane:

  • rok 2016 – 8 797,46 EUR
  • rok 2014 – 18 535,41 EUR
  • rok 2013 – 11 380,01 EUR
  • rok 2012  – 6 935,66 EUR
  • rok 2011  – 19 794,92 EUR
  • rok 2010  – 5 516,62 EUR
  • rok 2009  – 16 502,97 EUR
  • rok 2008  – 22 272,62 EUR
  • rok 2007  – 14 568,55 EUR
  • rok 2006  – 500 831 SKK
  • rok 2005  – 245 279 SKK
  • rok 2004  – 262 417 SKK
  • rok 2003  – 91 612 SKK

  Na čo boli doteraz použité 2 % z dane ?

  Získané finančné prostriedky boli použité na odborné programy pre klientov zariadenia núdzového bývania, na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, na rozvoj nových foriem sociálnych služieb a taktiež na opravu a údržbu zariadenia.

  Milí naši podporovatelia, veľmi si vážime Vašu priazeň a dôveru. Venovaním 2 % z dane našej organizácii podporíte ženy a deti, ktoré vo svojej ťažkej životnej situácii potrebujú odbornú pomoc.

  Pomôžte nám naďalej pomáhať

  Ďakujeme Vám

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login