Komunitné centrum

  Komunitné centrum zriadila organizácia v roku 2006. Slúži nielen komunite zariadenia núdzového bývania, ale aj širokej verejnosti.

  Komunitné centrum je priestorom :

  • pre vzdelávacie podujatia pre matky a deti,
  • filiálnu terapiu a ďalšie terapeutické programy,
  • tvorivé dielne a iné voľno-časové aktivity s cieľom zvyšovania sociálnych zručností ohrozených osôb a predchádzania sociálno-patologických javov.

  Na aktivitách Komunitného centra sa veľkou mierou podieľajú dobrovoľníci, ktorí pracujú najmä s deťmi a snažia sa im vynahradiť to, čo nedostávajú vo vlastnej rodine (vypočutie, pomoc so školskými úlohami, zmysluplné trávenie voľného času pri hre či na výlete).

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login