2% z dane

  Milí priatelia,

  aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu prostredníctvom asignácie 2 % pre našu neziskovú organizáciu ÁNO PRE ŽIVOT.

  Vďaka Vaším 2 % môžeme:

  – poskytnúť ubytovanie a poradenstvo matkám s deťmi v kríze a pomôcť im prekonať ťažkú životnú situáciu,

  – uskutočniť nevyhnutné opravy v našom Domove G. B. Molla,

  – pracovať so sociálne ohrozenými rodinami v regióne,

  – poskytnúť poradenstvo a pomoc ľuďom v núdzi,

  – pracovať so sociálne znevýhodnenými deťmi na tvorivých dielňach.

  Za 24 rokov našlo pomoc v Domove G.B. Mollovej – 985 osôb z toho 424 žien a 561 detí.

  „Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.“

  Tlačivá na stiahnutie:

  Vyhlásenie o poukázaní podielu dane

  Vyhlásenie o poukázaní podielu dane

  Potvrdenie_o_zaplateni_dane_z_prijmov 2017

  Potvrdenie o zaplatení dane

  Čo je potrebné urobiť

  Časové lehoty na poukázanie 2 %

  Prečo darovať daň práve Áno pre život, n. o.? 

  Organizácia má dlhoročné pracovné skúsenosti s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením, vynikajúce výsledky a dobré meno, povesť zodpovednej, etickej a transparentnej organizácie.

  Dlhodobým problémom neziskovej organizácie Áno pre život je jej trvalá finančná udržateľnosť z dôvodu nespravodlivého a diskriminačného financovania zo strany štátu.

  Napriek dlhoročnej práci v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúčením, vynikajúcim výsledkom a napriek tomu, že v doterajšej praxi organizácie žiadne kontroly nadriadených orgánov nezaznamenali žiadne vážne nedostatky, organizácia sa nachádza v zložitej finančnej situácii a jej ďalšie poskytovanie sociálnych služieb je v neustálom ohrození.

  Výsledky:

  • Od roku 1998 prevádzkujeme zariadenie núdzového bývania Domov Gianny B. Mollovej, v ktorom našlo pomoc už 973 osôb v krízovej životnej situácii z celej SR, z toho 420 žien a 553 detí; narodilo sa u nás 69 detí. Sú to vyriešené problémy reálne existujúcich ľudí, ktoré utrpeli vplyvom domáceho násilia alebo inej životnej krízy emocionálnu a psychologickú ujmu. Mnohé z týchto detí, by bez podanej pomocnej ruky ich matke, boli v čase krízy rodiny umiestnené do ústavnej starostlivosti.
  • V roku 2006 sme otvorili Komunitné centrum, ktorého poslaním je prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb ohrozených sociálnym vylúčením. Cieľom je podporiť aktivity členov miestnej komunity prostredníctvom zvyšovania sociálnych zručností, prevencie a predchádzaniu sociálno-patologických javov a rizikového správania, poskytovania vzdelávacích a voľno-časových aktivít. Jeho súčasťou je Poradenské centrum, v ktorom poskytujeme bezplatné odborné poradenstvo právnika, psychológa a špeciálneho pedagóga.
  • V roku 2008 bola organizácii udelená akreditácia na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa Zákona č. 305/2005 Z.z. pre pomoc deťom a plnoletým osobám ohrozeným správaním člena rodiny.
  • V roku 2015 získala organizácia akreditáciu na odbornú činnosť – špecializované sociálne poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. V Rajeckom regióne je tak organizácia jedným z mála poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý má na výkon svojich aktivít pridelenú akreditáciu. To všetko je dôkazom, že organizácia prejavuje trvalý záujem o ľudí, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a chce poskytnúť každému klientovi čo najlepšiu pomoc a služby.
  • V rokoch 2006 – 2019 sme prevádzkovali 3 chránené dielne, v ktorých dostalo možnosť začleniť sa naspäť do spoločnosti a rozvíjať svoje pracovné zručnosti 35 zdravotne a sociálne znevýhodnených ľudí. Motiváciou k zamestnávaniu znevýhodnených osôb je naše presvedčenie, že títo ľudia potrebujú rovnaké príležitosti a (alebo nielen) charitu.
  • Kruh komplexnej pomoci osobám ohrozeným sociálnym uzatvára naštartovanie podnikateľskej činnosti za účelom vytvárania pracovných miest pre tieto osoby.  Na základe našich dlhoročných skúseností s ľuďmi ohrozených sociálnym vylúčením vieme, že ak chceme hovoriť o ich ozajstnej sociálnej inklúzii, títo ľudia potrebujú prácu, zamestnanie. Koncom roka 2012 sme zriadili sociálnu firmu LABORE s ponukou upratovacích a záhradníckych prác. Primárnym cieľom týchto podnikateľských aktivít organizácie je zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce (osamelé matky s rodičovskými povinnosťami, ženy po viacročnej materskej dovolenke, zdravotne znevýhodnené ženy a ženy staršie ako 45 rokov…). Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti organizácie, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných organizáciou. Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie týchto sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti: LABORE – podnikanie ako služba.
  • Každoročne organizujeme medzinárodné konferencie „Vyber si život“ zamerané na aktuálne spoločenské témy, ktorých sa zúčastňuje pravidelne 110 – 130 domácich i zahraničných hostí. V roku 2020 to bude už XXII. ročník. 
  • Pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí a Medzinárodného dňa boja proti násiliu páchanému na ženách organizujeme v týždni od 19. do 25. novembra Infokampaň s názvom „Domáce násilie ubližuje všetkým“, ktorej cieľom je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.
  • Organizácia získala viacero ocenení zo štátneho, mimovládneho i súkromného sektora: cena Sociálny čin roka, ktorú udelilo organizácii Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (2013); cena Nadácie Orange za sociálnu inklúziu (2013); ocenenie Litteras Memoriales, ktoré udelila predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti (2018).

  Získané finančné prostriedky z 2 % z dane:

  • rok 2020 – 7 736,89 EUR
  • rok 2019 – 5 151,89 EUR
  • rok 2018 – 5 623,45 EUR
  • rok 2017 – 7 008,53 EUR
  • rok 2016 – 8 797,46 EUR
  • rok 2014 – 18 535,41 EUR
  • rok 2013 – 11 380,01 EUR
  • rok 2012  – 6 935,66 EUR
  • rok 2011  – 19 794,92 EUR
  • rok 2010  – 5 516,62 EUR
  • rok 2009  – 16 502,97 EUR
  • rok 2008  – 22 272,62 EUR
  • rok 2007  – 14 568,55 EUR
  • rok 2006  – 500 831 SKK
  • rok 2005  – 245 279 SKK
  • rok 2004  – 262 417 SKK
  • rok 2003  – 91 612 SKK

  Na čo boli doteraz použité 2 % z dane ?

  Získané finančné prostriedky boli použité na odborné programy pre klientov zariadenia núdzového bývania, na zlepšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, na rozvoj nových foriem sociálnych služieb a taktiež na opravu a údržbu zariadenia.

  Milí naši podporovatelia, veľmi si vážime Vašu priazeň a dôveru. Venovaním 2 % z dane našej organizácii podporíte ženy a deti, ktoré vo svojej ťažkej životnej situácii potrebujú odbornú pomoc.

  Pomôžte nám naďalej pomáhať

  Ďakujeme Vám

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login