PODPOROVATELIA

  Samosprávy:

  Mesto Rajecké Teplice; Mesto Žilina /Mestské divadlo Žilina;  Obec Zbyňov; Mesto Rajec; Obec Fačkov; Obec Kamenná Poruba; Obec Rajecká Lesná; Žilinský samosprávny kraj

  Podporovatelia zo zahraničia:

  2012 ERSTE  Foundation,  Rakúsko;  NESsT  EUROPE  Nonprofit  Kft.  Maďarsko;  Farzana  Topia,  Veľká Británia; Meinl Bank AG Rakúsko.

  2011 Ja  zum  Leben,  Uznach,  Švajčiarsko;  Městys  Pozlovice,  Česká  republika;  ERSTE  Foundation, Rakúsko; NESsT EUROPE Nonprofit Kft. Maďarsko; Ing. Miroslav Jonáš, Brno, Česká republika.

  2010 Ja zum Leben, Uznach, Švajčiarsko.

  2008 Teuscher Tobias; Vierling Catherine;

  2006 JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko; Havrilla Mikuláš, Švajčiarsko; Koval Ivan, SRN; Nagl Friedrich, Rakúsko; Stössel Pius, Švajčiarsko; Zuzana et Lionel Miniconi, Monte Carlo;

  2005 JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko; Havrilla Mikuláš, Švajčiarsko; Koval Ivan, SRN; Nagl Friedrich, Rakúsko; Stössel Pius, Švajčiarsko; Zuzana et Lionel Miniconi, Monte Carlo;

  2004 JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko; Appelt Jutta, Wuppertal SRN; Ivan Koval, Wuppertal SRN;

  2003 JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko, Prof. Tacke Nemecko, RENOVABIS Nemecko

  2002 JA ZUM LEBEN, Švajčiarsko, Prof. Tacke Nemecko, RENOVABIS Nemecko

  2000 Spolupracujúce Holandské nadácie pre Strednú a Východnú Európu; Ja zum leben, Švajčiarsko; Prof. Tacke, SRN;

  Nadácie:

  2012 Nadácia ORANGE Bratislava;  Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava; Nadačný fond TELEKOM pri Nadácii INTENDA; Nadácia VUB.

  2011 Nadácia  ORANGE  Bratislava;  Nadácia  SOCIA  Bratislava;  Nadácia  TATRA  BANKY  Bratislava; Nadácia  pre  deti  Slovenska,  Bratislava;  Nadácia  VUB  Bratislava;  Nadačný  fond  TELEKOM  pri Nadácii INTENDA.

  2010 Fond GSK n.f., Bratislava; Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia SOCIA Bratislava; Nadácia SPP, Bratislava; Nadácia TATRA BANKY Bratislava; Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava.

  2009 Nadácia ORANGE Bratislava; Nadácia SOCIA Bratislava; Nadácia SPP Bratislava; Nadácia TATRA BANKY  Bratislava;  Nadácia  VÚB  Bratislava;  Slovenská  humanitná  rada  Bratislava;  Spoločnosť GlaxoSMitheKline Slovakia;

  2008 Konto  Orange  Bratislava;  Nadácia  Prameň  Bratislava; Nadácia  SLSP  Bratislava;  Nadácia  SPP Bratislava; Nadácia Tatra banky Bratislava;

  2007 Nadácia  Fond  Pipi  Dlhá  Pančucha;  Nadácia  Pontis  Bratislava;  Nadácia  SPP  Bratislava; Nadácia  pre  deti  Slovenska  Bratislava;  Nadácia  Tatra  banky  Bratislava;  Spoločnosť  pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, Trnava;

  2006 Nadácia SOCIA, Bratislava; Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, Trnava;

  2005 Nadácia SOCIA, Bratislava; Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, Trnava;

  2004 Konto Orange n.f., Bratislava; Misijný dom Kalvária, Nitra; Nadácia Ekopolis, Bratislava; Nadácia pre deti Slovenska, Bratislava;

  2003 Nadácia Ekopolis

  2002 Nadácia Ekopolis

  Neštátne subjekty:

  2012 Congregatio  Jesu,  Rehoľné  spoločenstvo  Ružomberok;  Biomasa  ZZPO,  Kysucký  Lieskovec;  Deti Dunaja  o.z.,  Bratislava;  Fórum  donorov,  Bratislava;  Fórum  života  o.z.,  Bratislava;  Gréckokatolícka farnosť  Žilina;  Kongrégacia  Dcér  sv.  Františka,  Slovenská  provincia   Bratislava;  Komunita blahoslavenstiev, Liptovský Mikuláš-Okoličné; Diecézna charita Žilina; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina;  OC KDH Žilina;  Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka farnosť Rajecké Teplice; Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Nitra;  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Rajec;  Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety n.o., Bratislava.

  2011 Congregatio  Jesu,  Rehoľné  spoločenstvo  Ružomberok;  Biomasa  ZZPO,  Kysucký  Lieskovec;  Deti Dunaja  o.z.,  Bratislava;  Fórum  donorov,  Bratislava;  Fórum  života  o.z.,  Bratislava;  Gréckokatolícka cirkev  Žilina;  Katolícke  hnutie  žien  Slovenska,  Bratislava;  Komunita  blahoslavenstiev,  Liptovský Mikuláš-Okoličné;  Diecézna  charita  Žilina;  Misionári  Najsvätejších  Sŕdc,  Žilina;  Rímsko-katolícka farnosť  Prečín;  Rímsko-katolícka  farnosť  Rajec;  Rímsko-katolícka  farnosť  Rajecké  Teplice; Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Nitra;  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Rajec;  Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Soroptimist International Club Žilina.

  2010 Deti Dunaja o.z., Bratislava; Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza, Žilina; Diecézna charita Žilina; Fórum života o.z., Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Rajec;  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Rajec;  Pedagogická  a sociálna  akadémia  sv.  Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Soroptimist International Club Žilina.

  2009 Deti  Dunaja  o.z.,  Bratislava;  Diecézna  charita  Žilina;  Fórum  života  o.z.,  Bratislava;  Inštitút  Krista Veľkňaza  Žakovce;  Misionári  Najsvätejších  Sŕdc,  Žilina;  Rímsko-katolícka  farnosť  Rajec;  Rímskokatolícka farnosť Rajecké Teplice;  Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia  sv.  Márie  Goretti  Čadca;  Stredná  zdravotnícka  škola  sv.  Františka  z Assisi  Čadca; Soroptimist International Club Žilina;

  2008 Biela studňa o.z. Jasenové; Deti Dunaja o.z., Bratislava; Fórum života o.z., Bratislava; Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Čadca; Rímskokatolícka Cirkev Biskupstvo Nitra; Rímsko-katolíckafarnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka  farnosť  Rajecké  Teplice;  Rímsko-katolícka  farnosť  Zubák;  Spoločnosť  Dcér kresťanskej  lásky,  Rajec;  Pedagogická  a sociálna  akadémia  sv.  Márie  Goretti  Čadca;  Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;

  2007 Astra,   občianske  združenie  Púchov;   Deti  Dunaja  o.z.,  Bratislava;  Fórum  života  o.z., Bratislava;  Inštitút  Krista  Veľkňaza  Žakovce;  Katolícke  hnutie  žien,  Bratislava;  Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko-katolícka farnosť Prečín; Rímsko-katolícka farnosť Rajec; Rímsko-katolícka  farnosť  Rajecké  Teplice;  Spoločnosť  Dcér  kresťanskej  lásky,  Rajec; Pedagogická  a sociálna  akadémia  sv.  Márie  Goretti  Čadca;  Spoločnosť  priateľov  detí

  z detských  domovov  „Úsmev  ako  dar“,  Bratislava;  Rímsko-katolícka  farnosť  Zubák; Spoločnosť  Ježišova  na  Slovensku;  Stredisko  Evanjelickej  diakonie  Martin;  Cirkevný  zbor ECAV Martin; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;

  2006 Deti Dunaja o.z., Bratislava; Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce; Materské centrum Klbko, Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Palotíni Smižany; Rehoľný dom premonštrátov, Košice; Rímsko – katolícky farský úrad, Lendak; Rímsko – katolícky farský úrad, Vazovová ul., Bratislava; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajec; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rajecké Teplice; Rímskokatolícka cirkev, farnost Rožňava; Rímskokatolícka cirkev, farnost Veľká Lesná; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubák; Rodina a deti, obč. zdr., Bratislava; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Spoločnosť priateľov detí z detských domovou „Úsmev ako dar“, Bratislava; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Život ako dar o.z., Bratislava;

  2005 Deti Dunaja o.z., Bratislava; Inštitút Krista Veľkňaza Žakovce; Materské centrum Klbko, Bratislava; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Palotíni Smižany; Rehoľný dom premonštrátov, Košice; Rímsko – katolícky farský úrad, Lendak; Rímsko – katolícky farský úrad, Vazovová ul., Bratislava; Rímskokatolícka cirkev, farnost Rožňava; Rímskokatolícka cirkev, farnost Veľká Lesná; Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubák; Rodina a deti, obč. zdr., Bratislava; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca; Život ako dar o.z., Bratislava; Úsmev ako dar o.z.,

  2004 Deti Dunaja o.z., Bratislava; Duchovná správa kostola Najsvätejšej Trojice, Košice; K.A.B.A. Martin; Rád premonštrátov, Košice; Misionári Najsvätejších Sŕdc, Žilina; Rímsko – katolícky farský úrad, Bratislava – Nové Mesto; Rímsko – katolícky farský úrad, Lendak; Rodinné spoločenstvá farnosti Konská; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Rajec; Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky, Dolný Kubín; Svetová rozvojová organizácia o. z., Banská Bystrica; Pedagogická a sociálna akadémia sv. Márie Goretti Čadca; Stredná zdravotnícka škola sv. Františka z Assisi Čadca;

  2003 Farský úrad Žilina, Konferencia biskupov Slovenska, IKV Žakovce, Spolok G.B. Molla, Zbor Sv. Kataríny Konská, Kongregácia rehoľných sestier sv. Vincenta, Rodinné spoločenstvá Konská, Mesto Rajecké Teplice, Úsmev ako dar, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, Mediatrix o.z.

  2002 Farský úrad Žilina, Konferencia biskupov Slovenska, IKV Žakovce, Spolok G.B. Molla, Zbor Sv. Kataríny Konská, Kongregácia rehoľných sestier sv. Vincenta, Rodinné spoločenstvá Konská, Mesto Rajecké Teplice, Úsmev ako dar, Spoločnosť dcér kresťanskej lásky, Mediatrix o.z.

  2000 Rímsko – katolícke nitrianske biskupstvo

  Podnikatelia – právnické i fyzické osoby:

  2012 AFRODITE,  dámsky  salónny  orchester  Bratislava;  BIKY-MARKETING  s.r.o.  Žilina;  DISPOLAB s.r.o. Žilina;  Ján Martiniak  –  GREMAR, Rajecké Teplice;  HBM Pharma  s.r.o., Martin;  IPA  Slovakia s.r.o., Žilina;  JUDr. Anton CHROMÍK, Šenkvice; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice;  Les Tomášovce,  Pozemkové  spoločenstvo;  LIBEX,  s.r.o.  Žilina-  Považský  Chlmec;  PEZA  a.s.  Žilina, Servis MVO, s.r.o., Bratislava;

  2011 BELA TEXTIL, s.r.o., Belá;  BIKY-MARKETING s.r.o.Žilina;  JUDr. Anton  CHROMÍK, Šenkvice; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; KIA Motors Slovakia s.r.o., Teplička n. Váhom; Lekáreň MEDEA, Žilina; Les Tomášovce, Pozemkové spoločenstvo;  LIBEX, s.r.o. Žilina-  Považský Chlmec; MIX  Stavebniny  Hodás  Ľubomír,  Konská;  MY  Žilinské  noviny;  PEZA  a.s.  Žilina,  Rádio  LUMEN s.r.o.,  Banská  Bystrica;  Rádio  ZET,  Žilina;  SMATANOVÁ  Zuzana  s kapelou;  Servis  MVO,  s.r.o., Bratislava; SSV–Vojtech s.r.o. Trnava, redakcia Katolícke noviny; TV PATRIOT

  2010 BELA TEXTIL, s.r.o., Belá; HENKEL ČR, s.r.o. Praha; JUDr. Anton Chromík, Šenkvice; JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice;  LIBEX, s.r.o. Žilina- Považský Chlmec; METRO Cash &Carry Slovakia, s.r.o., Ivanka pri Dunaji; MIDA PRINT Michal Švecko, Žilina;  MIX Stavebniny Hodás Ľubomír, Konská; PEZA a.s. Žilina,  Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica; Servis MVO, s.r.o., Bratislava; SSV–Vojtech s.r.o. Trnava, redakcia Katolícke noviny; Žilinská univerzita, Žilina.

  2009 ELTECO  a.s.  Žilina;  LIBEX s.r.o.  Žilina-  Považský  Chlmec; Michal  Švecko  MIDA  PRINT  Žilina;  PEZA a.s. Žilina – Bánová; JUDr. CHROMÍK Anton, PhD.,Šenkvice;  JUDr. PALUGOVÁ Gabriela Topoľčany;  JUDr.  PIALOVÁ  Katarína,  Rajecké  Teplice;  JOHNSON  CONTROLS INTERNATIONAL  s.r.o.  OZ  Žilina;  SAD  Liptovský  Mikuláš  a.s.;  VIDRA  a spol.  s.r.o.  Žilina; ZÁHRADNÍCTVO KVETA, Ján Kavecký Kamenná Poruba;

  2008 DISPOLAB  Žilina,  s.r.o.;  DREVODOM  Rajec  s.r.o.;  DOLKAM  Šuja  a.s.;  ELTECO  a.s.,  Žilina; GRYF – reklamné štúdio, Žilina; HORNEX a.s. Bratislava; HOUR s.r.o. Žilina; Lekáreň sv. Michala, s.r.o.,  Rajec;  Lekáreň  Amara   Zemianské  Kostoľany;    Mestské  divadlo  Žilina;  PEZA  a.s.  Žilina, JUDr. PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL s.r.o. OZ Žilina; Rádio ZET, TV Patriot, MY Žilinské noviny, Rádio Lumen; TV LUX; URAP Žilina; TESCO STORES SR a.s. Bratislava; ZIPP Bratislava – závod Rajec;

  2007 DELL s.r.o. Bratislava; DISPOLAB Žilina, s.r.o.; DREVODOM Rajec s.r.o.; DOLKAM Šuja a.s.; ELTECO a.s., Žilina; GRYF – reklamné štúdio, Žilina; HORNEX a.s. Bratislava; HOUR s.r.o.  Žilina;  INA  Kysuce  a.s.,  Kysucké  Nové  Mesto; LAJKA  s.r.o.,  Žilina;  LIBEX veľkoobchod  s potravinami,  Žilina-  Považský  Chlmec; Lekáreň  Mária,  Rajecké  Teplice;

  Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; MVO SERVIS s.r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, PIALOVÁ Katarína, Rajecké Teplice; RYBA a.s. Žilina; SMOKER veľkoobchod potravín Žilina; Time Print Žilina; Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava;

  2006 DISPOLAB Žilina, s.r.o.; DOPOS, s.r.o. Nitra; ELTECO a.s., Žilina; ENERGODATA s.r.o., Žilina; GRYF – reklamné štúdio, Źilina; HM TESCO Žilina; Kúpele Rajecké Teplice; Lekáreň Mária, Rajecké Teplice; Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; LIMO ŠPES s.r.o. Stará Ľubovňa; MADO  spol. s r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, RYBA a.s. Žilina; Pialová Katarína, Rajecké Teplice; SKLOMAT s.r.o., Považská Bystrica; Stredoslovenská energetika a.s., Žilina; VITAL a.s., Žilina; LAJKA s.r.o., Źilina; Time Print Žilina;

  2005 ELTECO a.s., Žilina; ENERGODATA s.r.o., Žilina; GRYF – reklamné štúdio, Źilina; HM TESCO Žilina; Kúpele Rajecké Teplice; Lekáreň Mária, Rajecké Teplice; Lekáreň sv. Michala, s.r.o., Rajec; LIMO ŠPES s.r.o. Stará Ľubovňa; MADO  spol. s r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, RYBA a.s. Žilina; Pialová Katarína, Rajecké Teplice; SKLOMAT s.r.o., Považská Bystrica; Stredoslovenská energetika a.s., Žilina; VITAL a.s., Žilina; LAJKA s.r.o., Źilina; Time Print Žilina; DispoLaB Žilina;

  2004 ELTECO a.s., Žilina; FATREX spol. s r.o., Považská Bystrica; HM TESCO Žilina; LABA spol. s r.o., LABA s.r.o. -Lalík František, Púchov; Lekáreň Mária, Rajecké Teplice; LIMO ŠPES s.r.o. Stará Ľubovňa; MADO spol. s r.o. Žilina; PEZA a.s. Žilina, PC Business spol. s r.o., Bratislava; Ryba a.s. Žilina

  2003 Orange a.s., DATATHERM Žilina, s.r.o, ELTECO  a.s., Žilina, LIMO ŠPES s.r.o., Stará Ľubovňa, RMD AUDIT s.r.o. Žilina, Ryba a.s., Žilina, DISPOLAB Žilina s.r.o., PC BUSINESS s.r.o. Bratislava, WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o., SPEKTRUM Grafik Banská Bystrica, KAPA Consulting Žilina, TERRASTAVING Žilina, TENZOTERMA Bratislava, SPP Žilina, HMZ s.r.o. Žilina, JUDr. Majerčiaková, Kauffland – p.Moravec, Cukráreň EVA, Bagetéria Žilina, TESCO a.s., Žilina,  VITAL spol.s r.o. Žilina, Tibbett Britten Slovakia s.r.o., DOLKAM a.s. Šuja, Martin Knoško Rajecké Teplice

  2002 Orange a.s., DATATHERM Žilina, s.r.o, ELTECO  a.s., Žilina, LIMO ŠPES s.r.o., Stará Ľubovňa, RMD AUDIT s.r.o. Žilina, Ryba a.s., Žilina, DISPOLAB Žilina s.r.o., PC BUSINESS s.r.o. Bratislava, WHIRLPOOL SLOVAKIA s.r.o., SPEKTRUM Grafik Banská Bystrica, KAPA Consulting Žilina, TERRASTAVING Žilina, TENZOTERMA Bratislava, SPP Žilina, HMZ s.r.o. Žilina, JUDr. Majerčiaková, Kauffland – p.Moravec, Cukráreň EVA, Bagetéria Žilina, TESCO a.s., Žilina,  VITAL spol.s r.o. Žilina, Tibbett Britten Slovakia s.r.o., DOLKAM a.s. Šuja, Martin Knoško Rajecké Teplice

  2000 NPOA; Ryba a.s., Žilina; VITAL v.o.s., Žilina; Spoločenstvo života o.z., Bratislava; Samaritán n.o., Martin

  A mnohí ďalší…

  Vyjadrujeme poďakovanie všetkým naším dobrodincom v celej 15 ročnej histórii organizácie Áno pre život n.o.

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login