O nás

  História

  Áno pre život n.o.

  ÁNO PRE ŽIVOT, n. o. je nezisková organizácia v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Vznikla v roku 1998 ako organizačná zložka IKV Žakovce. Od 18. mája 2000 sa datuje vznik samostatnej neziskovej organizácie. Rozhodnutie o registrácii vydal Krajský úrad v Žiline pod č. OVVS/NO – 3/00.

  Organizácia od svojho vzniku zameriava svoju činnosť na dievčatá, ženy a matky s deťmi, ktoré sa nachádzajú v krízových životných situáciách.

  Poslanie

  Poslaním neziskovej organizácie je chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, od počatia po prirodzenú smrť, pomáhať zneužívanej žene a jej dieťaťu, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu páchanému na ženách, posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu a rodine, zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácii žien.

  Oblasti činnosti

  • Poskytovanie sociálnych služieb a sociálneho poradenstva podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách osobám, na ktorých je páchané násilie, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi, osamelým tehotným ženám a rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie,
  • vykonávanie opatrení podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele deťom, rodičom alebo iným plnoletým fyzickým osobám ohrozeným správaním členov rodiny alebo správaním iných osôb a pri riešení výchovných problémov alebo rodinných problémov,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd v oblasti domáceho násilia a ochrany života od počatia po prirodzenú smrť prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných stretnutí, seminárov, kampaní, vzdelávacích kurzov, prednášok, publikačnej činnosti a mediálnych výstupov,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt prostredníctvom organizovania benefičných akcií,
  • služby na podporu zamestnanosti pre zdravotne a sociálne znevýhodnené osoby,
  • prevádzkovanie chráneného pracoviska/chránenej dielne za účelom zamestnávania zdravotne znevýhodnených osôb prostredníctvom vykonávania vychovávateľských a pedagogických činností a pracovnej terapie,
  • doplnkové vzdelávanie a výchova detí a mládeže zamerané na problematiku domáceho násilia a ochrany života, vrátane organizovania športu pre deti a mládež z rodín ohrozených sociálnym vylúčením.

  Pracovníci

  Ku 30.6.2013 pracovalo v organizácii 17 zamestnancov / prepočítané na plný pracovný úväzok je to 11 zamestnancov; z toho 6 zdravotne znevýhodnených. Supervíziu a právne poradenstvo zabezpečujú externí spolupracovníci.

  ludia1

  Organizačná štruktúra neziskovej organizácie má náznaky líniovej štruktúry, jednotliví pracovníci podliehajú riaditeľke neziskovej organizácie. Organizácia má prepracovaný systém vnútorných predpisov, ktorý upravuje rôzne oblasti jej fungovania, povinnosti, práva a zodpovednosti. Vnútroorganizačné predpisy obsahujú: Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Mzdový poriadok, Prevádzkový poriadok, Domový poriadok.

  Kvalitu svojich programových činností zaisťujeme stálym vzdelávaním pracovníkov, poskytovaním pravidelnej supervízie pracovníkom, vykonaním organizačného auditu (naposledy v roku 2010 organizáciou Partners for Democratic Change Slovakia). V organizácii existuje prepracovaný systém hodnotenia zamestnancov, ktorý pozostáva z vlastného hodnotenia zamestnanca a z hodnotenie jeho nadriadeného.

  Organizácia aktívne spolupracuje s mladými ľuďmi. Bez dobrovoľníkov by sme nedokázali zabezpečiť podporné programy pre deti. Prostredníctvom projektu Hodina deťom (2007-2008) a projektu podporeného z Nórskeho finančného mechanizmu (2009 – 2010) sme vybudovali stabilnú sieť dobrovoľníkov. V rámci dobrovoľníckej činnosti spolupracujeme so školami a mimovládnymi organizáciami v celom regióne.

  ludia2

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login