Odborná prax pre študentov

  V Domove Gianny B. Molla / v zariadení núdzového bývania umožňujeme študentom/kám stredných a vysokých škôl vykonávať odbornú prax priamo v zariadení, v prostredí denného režimu klientov. Pre študentov/ky je to možnosť upevniť svoje teoretické vedomosti priamo v praxi a získať nové znalosti a zručnosti. Praktický výkon práce študentov/tiek usmerňuje poverený pracovník organizácie, ktorý zodpovedá za ich odborné vedenie. Praktikantov/ky zároveň oboznamuje s právami a povinnosťami, s predpismi o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci. Študenti/ky sú povinní na pracovisku tieto predpisy dodržiavať.

  Podmienky poskytnutia odbornej praxe:

  1. Uzatvorená Zmluva o poskytovaní odbornej praxe s príslušnou univerzitou alebo VŠ
  2. Žiadosť študenta/ky o možnosť výkonu praxe
  3. Telefonicky kontakt s povereným pracovníkom.
  4. Organizácia si vyhradzuje právo určiť termín výkonu praxe.
  5. Organizácia neposkytuje výkon odbornej praxe jednotlivo; preferuje sa skupina 2 – 4 študentov.

  Áno pre život n.o. má podpísanú zmluvu o vykonávaní odbornej praxe študentov vysokej školy sv. Alžbety v Bratislave.

  Osoba zodpovedná za vykonávanie študentskej praxe :

  Mgr. Dana Augustínová tel.: 0911 756 029, e-mail: apz.veduca@gtsmail.sk

  Pozrite si tiež stránku o našich DOBROVOĽNÍKOCH.

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login