Sociálne zamestnávanie

  Na základe dlhoročných skúseností s ohrozenými skupinami obyvateľstva vychádzame v organizácii z aktuálnych potrieb týchto ľudí. Osoby v riziku sociálneho vylúčenia potrebujú sociálnu asistenciu a odborné programy, ale ak chceme hovoriť o ich následnej sociálnej inklúzii musia títo ľudia získať prácu a bývanie. Zvlášť ohrozená sociálnym vylúčením je práve cieľová skupina organizácie, matky s deťmi. Tejto skupine je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité na mieru“, s ohľadom na ich rodičovské povinnosti.

  Dielna0001V organizácii sme dlhodobo pracovali na prípravných prácach, ktoré viedli k vytváraniu pracovných príležitosti pre tieto ohrozené cieľové skupiny. Nápad má svoju históriu, nejde o jednorazové nadšenie. Od roku 2007 venujeme veľa úsilia i prostriedkov do naštartovania nových aktivít/zamestnávania našej cieľovej skupiny. Ide o systematické kroky, rozvoj služieb organizácie, ktoré sú premietnuté v Strategickom pláne neziskovej organizácie na roky 2010 – 2015.

  Nemenej dôležitým aspektom k naštartovaniu samofinancujúcich aktivít je situácia v treťom sektore, zvlášť v organizáciách poskytujúcich sociálne služby. Tá je totiž v súčasnosti neudržateľná. Na rozdiel od podnikateľov, ktorí predávajú produkty voľne dostupné na trhu, neziskový sektor ponúka služby, ktoré si občan nie je schopný v plnom rozsahu zaplatiť. Ak chceme tieto služby robiť kvalitne v prospech človeka v núdzi, musíme zamestnávať odborníkov, profesionálov. Príjmy organizácie sa v posledných rokoch znižujú. Zvlášť je viditeľný pokles príjmov od súkromných darcov v dôsledku ekonomickej krízy a tiež vzhľadom k poslednej právnej úprave príspevkov 2 % z daní z príjmov. V organizácii sme si vedomí, že v súčasnosti je každý zdroj financovania ohrozený a preto sme začali hľadať nové zdroje.

  Cieľom podnikateľských aktivít tretieho sektora je riešiť zásadné spoločenské problémy finančne udržateľným spôsobom.

  LABORE – podnikanie ako služba

  logo LABORE ORIGINAL

  Od októbra 2012 sme naštartovali novú podnikateľskú činnosť. Ide o inovatívny projekt v prístupe riešenia integrácie sociálne znevýhodnených skupín do spoločnosti. Náš podnikateľský zámer ponúka upratovanie interiérov a exteriérov rodinných domov, bytov a nebytových priestorov (viac na www.labore.sk).

  Primárnym cieľom podnikateľských aktivít organizácie je zamestnávať ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a znevýhodnených na trhu práce, čo je v súlade s poslaním neziskovej organizácie Áno pre život.

  Nemenej dôležitým cieľom je dosiahnutie zisku, za účelom posilnenia finančnej nezávislosti a trvalej udržateľnosti, ktorý bude použitý v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb poskytovaných organizáciou.

  Organizácia má vypracovaný Podnikateľský zámer sociálnej firmy LABORE, ktorý bol vyhodnotený v súťaži NESsT-Citi bank 2011 na podporu sociálneho podnikania ako „jeden z najlepšie vypracovaných podnikateľských zámerov v sociálnej oblasti“ spomedzi ďalších 74 projektov z Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

  Sociálne podnikanie neohrozuje poslanie organizácie, nakoľko primárny cieľ je v súlade s misiou organizácie. Nekompromitovanie poslania a hodnôt bolo hlavným kritériom pre výber podnikateľského nápadu.

  Pozrite si tiež PONUKU NAŠICH PRODUKTOV.

  Aktuálne

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login