ESF vrámci OP ZaSI

  Projekt ESF v rámci OP ZaSI

  Názov projektu: Nový systém podpory ženám s rodinnými povinnosťami v Rajeckom regióne pomocou zriadenia „Femkubátora“

  • Kód ITMS: 27120330014
  • Číslo výzvy: OPZaSI – FSR – 2010/2.3/01
  • Poskytovateľ NFP: Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia
  • Prijímateľ: Áno pre život n.o. Rajecké Teplice
  • Obdobie realizácie: 08/2012 – 10/2013
  • Cieľ projektu: Riešenie problémov osôb s rodinnými povinnosťami pri ich návrate na trh práce alebo pri ich udržaní si zamestnania.
  • Cieľové skupiny:                
   • Zamestnanci s rodinnými povinnosťami
   • Osoby dlhodobo vzdialené od trhu práce
   • Osoby, uchádzači a záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
   • Ženy z etnických minorít
  • Východzia situácia:
  V Rajeckom regióne žije skoro 30 000 obyvateľov v 22 obciach. Stagnujú tu služby pre osoby s rodinnými povinnosťami. Niektoré služby sú dostupné iba v krajskom meste Žilina, ktoré je dosť vzdialené – z najvzdialenejšej obce je to 42 km. V regióne existuje nízka flexibilita žien s rodinnými povinnosťami – starostlivosť o deti alebo o chorých a starých členov rodín.
  Ženy s rodinnými povinnosťami, ktoré sú dlhšie na materskej dovolenke alebo sú osamelými rodičmi strácajú kontakt s reálnym pracovným životom, strácajú možnosť dopĺňať si vzdelanie, strácajú motiváciu vzdelávať sa. V súčasnej situácii tieto ženy nemajú možnosť v mieste bydliska doplniť si manažérske a komunikačné schopnosti a iné zručnosti dôležité pre vstup na pracovný trh. Tieto ženy majú buď nízke vzdelanie alebo majú vzdelanie stredoškolské s maturitou, s ktorým však na súčasnom pracovnom trhu nenachádzajú uplatnenie. Potrebujú rekvalifikačné kurzy, počítačové zručnosti i jazykové znalosti alebo znalosti v založení a vedení vlastnej firmy.
  Súčasná situácia osôb s rodinnými a pracovnými povinnosťami v Rajeckom regióne si vyžaduje systémové riešenie.
  • Opis projektu:
  Nezisková organizácia pracuje už 14 rokov s rodinami i jednotlivcami z regiónu, ktorí sú ohrození sociálnou exklúziou, taktiež s osobami ohrozenými na trhu práce. Projekt má podporiť uľahčenie vstupu a udržanie sa na trhu práce pre osoby s rodinnými povinnosťami.
  Po ukončení projektu bude cca 40 vyškolených účastníkov schopných nájsť si prácu ako opatrovateľky, či založiť si vlastné podnikateľské aktivity. Pre matky s deťmi bude k dispozícii priestor Materského centra, kde im bude poskytnutá dočasná starostlivosť o deti počas ich vzdelávania. V novovytvorenom informačnom a poradenskom centre s názvom „Femkubátor“ nájdu cieľové skupiny projektu tím odborníkov, ktorí poskytnú svoje rady a pomoc dospelým i deťom v špeciálnych situáciách života, ktoré v súčasnosti nikto v regióne neposkytuje. Okrem toho im budú poskytnuté informačné služby a poradenstvo pre začatie podnikateľských aktivít a pri zorientovaní sa na trhu práce.
  • Aktivity projektu:
  1.Vzdelávanie :
  1.1. Akreditované vzdelávacie kurzy  Kurz „ABC podnikania – príprava pre trh práce
  1.2  Akreditovaný Kurz opatrovateľstva – príprava pre trh práce
  1.3  Akreditovaný Kurz IKT zručnosti – príprava pre trh práce
  1.4 Podporné služby v Materskom centre – priestor pre inovatívne formy zabezpečenia starostlivosti o blízke osoby počas školiacich aktivít cieľových skupín
  2. Informačné služby a poradenstvo
  2.1: Informačné služby a poradenstvo pre začatie podnikateľských aktivít žien a pri zorientovaní sa na trhu práce
  2.2: Odborné poradenské služby pri záťažových, či krízových rodinných situáciách – poskytované odborné služby právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga pri záťažových, či krízových rodinných situáciách cieľových skupín.
  Fond sociálneho rozvoja Európsky sociálny fond Zamestnanosť a sociálna inklúzia
   www.fsr.gov.sk www.esf.gov.sk
  ____________________________________________________________________________
  „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
  v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login