NF Kia Motors

  Zdravotne znevýhodnení potrebujú rovnaké príležitosti

  Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. získala podporu z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis na debarierizáciu chráneného pracoviska, v ktorom pracujú zdravotne a sociálne znevýhodnení občania.

  „Naším úmyslom je skutočná integrácia osôb, ktoré sú ohrozené sociálnym vylúčením. Tejto skupine osôb je potrebné vytvoriť pracovné miesta „šité na mieru“, s ohľadom na ich špecifické potreby,“ uviedla Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie. Zdravotne postihnutí ľudia musia neustále čeliť bariéram a znevýhodneniu v oblasti získania a udržania zamestnania. Vďaka projektu bude v chránenej dielni vymenená podlaha, budú vyrobené stoly vhodné pre imobilných občanov a inštalovaná nájazdová rampa na schody do dielne. Najpodstatnejšou pozitívnou zmenou pri zamestnávaní zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov je ich aktívna spoluúčasť, ktorá vedie k zmene ich sociálneho správania a plnohodnotnému začleneniu do spoločnosti. Nemenej dôležitou zmenou je pohľad verejnosti na ľudí z ohrozeného prostredia. Chránená dielňa je v Rajeckom regióne známa predovšetkým výrobou medovníkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi obľúbené a žiadané. Pracovníci vyrábajú taktiež bižutériu, originálne suveníry z textílií, hliny, dreva, funguje tu aj krajčírska dielňa.

  Výroba medovníkov

  Nezisková organizácia Áno pre život vznikla v roku 1998 za účelom pomoci tehotným ženám v núdzi a matkám s deťmi – obetiam domáceho násilia. Poslaním organizácie je chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze, pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu. Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine, vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a profesijnej diskriminácie žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí. Organizácia získala za svoju činnosť v oblasti sociálnej práce a inklúzie zraniteľných skupín obyvateľstva ocenenie v rámci programu Cena Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu, ďalej ocenenie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR „Sociálny čin roka 2013“, ocenenie predsedu Žilinského samosprávneho kraja Litteras Memoriales za dlhoročné pôsobenie v sociálnej oblasti a Cenu nadácie Orange za prácu s ľuďmi ohrozenými sociálnym vylúčením – najmä s tehotnými ženami, matkami s deťmi, ktoré sú obeťami domáceho násilia.

  Deň otvorených dverí

  „Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis finančne podporil rekonštrukciu nášho chráneného pracoviska Remeselné dielne, ktorého prevádzka sídli v priestoroch Spojenej katolíckej školy v Rajci.

  Veľmi sa z toho tešíme a dovoľujeme si Vás pozvať na Deň otvorených dverí spojený s návštevou chráneného pracoviska vo vynovených priestoroch.

  Deň otvorených dverí sa uskutoční 31.07.2014 (štvrtok) o 10:00 hod., v Remeselných dielňach, Kostolná ul., Rajec.“

  Pozvánka Deň otvorených dverí áno pre život 2014

  Zdravotne znevýhodnení občania majú lepšie podmienky pre sebarealizáciu

  Nezisková organizácia Áno pre život, n. o. so sídlom v Rajeckých Tepliciach úspešne ukončila projekt rekonštrukcie chráneného pracoviska vďaka podpore z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis.

  Chránené pracovisko Remeselné dielne sídli v priestoroch Spojenej katolíckej školy v Rajci. Pracujú tu 4 pracovníci, z toho 3 zdravotne znevýhodnení občania. Zameriavajú sa predovšetkým na výrobu medovníčkov, ktoré sú zo strany verejnosti veľmi obľúbené. Vďaka podpore projektu bola vymenená drevená podlaha nevyhovujúca z hygienického hľadiska, boli vyrobené stoly na mieru vhodné pre imobilných občanov, kompletne vymenené elektroinštalačné rozvody. Pred vstupom do dielne sú inštalované prenosné nájazdové rampy s ohľadom na dostupnosť pracoviska pre imobilných občanov. K úspechu projektu veľkou mierou prispeli dobrovoľníci, ktorí pomáhali pri rekonštrukcii na úkor svojho voľného času. Záverom projektu bolo podujatie pre verejnosť spojené s návštevou zrekonštruovaných priestorov chráneného pracoviska – Deň otvorených dverí. Počas tohto dňa boli prezentované aj výrobky dielní. Pozvanie prijali zástupcovia Spojenej katolíckej školy v Rajci, zástupcovia farského úradu v Rajci, členovia Správnej rady, spolupracovníci a dobrovoľníci našej neziskovej organizácie. Okrem kvantitatívnych výsledkov pomohli aktivity projektu zvýšiť kvalitu pracoviska pre zdravotne znevýhodnených zamestnancov, ktorí tu môžu uplatniť svoje zručnosti, schopnosti a môžu podávať kvalitný a zdravie neozhrozujúci výkon. „Práca je totiž najdôležitejším nástrojom na osobnú zmenu a plnohodnotné začlenenie ohrozených osôb do spoločnosti“, dodala Anna Verešová, riaditeľka neziskovej organizácie. Vďaka práci, kontaktu a podpore verejnosti sa zvýši aj sebavedomie zdravotne postihnutých zamestnancov. Ďalšou dôležitou zmenou je pohľad verejnosti na ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sú stále vnímaní okrajovo.

  Nadačný fond Kia Slovakia logoNadácia Pontis NF Kia Motors

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login