OP Efektívna verejná správa

  Realizujeme projekt na podporu občianskej participácie a efektívnej verejnej správy.

  5.júna 2018

  Zmyslom celého projektu je rozvoj občianskej angažovanosti a nárast záujmu občanov o spravovanie vecí verejných v Rajeckom regióne. Tento cieľ chceme dosiahnuť vzdelávaním aktérov miestneho rozvoja, občanov, ktorí majú záujem o verejné dianie, ale majú nedostatok skúseností.

  Názov projektu: Rozvinutá občianska participácia a efektívna verejná správa v Rajeckom regióne

  Miesto realizácie projektu: Rajecké Teplice, mestá a obce Rajeckej doliny (okr. Žilina)

  Výška poskytnutého príspevku: 105 631,52 EUR

  Realizátor projektu: ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

  1.Opis projektu: Hlavná aktivita sa skladá zo štyroch logicky previazaných etáp.1.Prvým dôležitým krokom je prizvanie špecialistov, ktorí sa budú odborne podieľať na vypracovaní podrobnej analýzy regiónu z pohľadu stavu a ďalších možností rozvoja občianskej spoločnosti. Analýza bude založená na významnom sociologickom prieskume a bude doplnená výhľadovými trendmi vo vybraných dôležitých okruhoch týkajúcich sa participácie občanov a spolupráce rôznych sektorov. Cieľom analýzy bude identifikovať súčasný stav spolupráce, príležitosti, bariéry. Závery z analýzy budú premietnuté do vzdelávacích seminárov.

  2.Ťažisko projektu bude vo vzdelávacích moduloch pre záujemcov z radov mladých ľudí, aktívnych občanov, malých a stredných podnikateľov, zamestnancov a predstaviteľov verejnej správy. Semináre budú viesť skúsení lektori a odborníci z oblasti ekonomiky, riadenia obcí, aktívnej participácie občanov na verejnom živote. Vzdelávacie moduly budú obsahovať aj základy sociálneho podnikania alebo trvalo udržateľného poľnohospodárstva ako možnosti na zníženie nezamestnanosti v regióne. Stretnutia tiež pomôžu účastníkom zorientovať sa v dôležitom balíku problémov spojených s rôznymi aspektmi ochrany životného prostredia. Vzdelávanie bude zamerané aj na podporu zrozumiteľnosti materiálov samospráv pre laikov. Vzdelávanie bude prepojené s praxou. Účastníci sa zúčastnia na praktických cvičeniach v inštitúciách neziskového a verejného sektora. Dôležitou súčasťou vzdelávania je vedenie / mentoring účastníkov v oblasti rôznych otázok aktívneho občianstva, komunikácie s verejnou správou, financovania lokálnych projektov. Účastníci tak budú môcť s odbornými mentormi a lektormi konzultovať svoje už rozbehnuté aktivity a iniciatívy alebo plány.

  3.Dôležitou súčasťou vzdelávania budú ukážky dobrej praxe na vybrané témy, študijné návštevy, ktoré predstavia zaujímavé domáce i zahraničné príklady verejných politík, zapájania sa do rozhodovacích procesov, ovplyvňovania verejného diania v prospech demokratických procesov. Budú to stretnutia priamo „v teréne“ na vybraných miestach s odborníkmi z daných oblastí.

  4.Projekt sa zameria aj na mediálne výstupy, stretnutia s odborníkmi z oblasti médií. Táto spolupráca bude spočívať v spracovaní a publikovaní zaujímavých reportáží o aktivitách projektu a ľuďoch z regiónu, ktorí sa snažia aktívnejšie zapájať do verejného života. Na uverejňovanie výstupov projektu, zásadných informácií, informovanie o príkladoch dobrej praxe ako aj udalostí, ktoré sa konajú v Rajeckej doline bude slúžiť samostatný webový portál.

  Projekt sme začali realizovať v júni 2018. Informácie o aktivitách a výstupoch projektu budeme postupne aktualizovať v priebehu jeho realizácie.

  Nefinanční partneri projektu:

  Mesto Rajecké Teplice

  Tilia, o. z. Rajec

  Výstupy projektu

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login