Švajčiarske projekty

  Názov projektu:

  Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne“, ŠFM/ŠR, č. projektu MS-2013-007

  • Číslo projektu: MS-2013-007
  • Program: Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce
  • Kód 1.Výzvy: BG MVO 2
  • Poskytovateľ: Švajčiarska konfederácia a Slovenská republika
  • Prijímateľ: Áno pre život, n. o. Rajecké Teplice
  • Obdobie realizácie: 04/2013 – 02/2015
  • Cieľ projektu: Z výšenie kvality sociálnych služieb a posilnenie profesionality neziskovej organizácie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené sociálnym vylúčením.
  • Cieľové skupiny:
   • Deti a mládež ohrozená nevhodným prostredím
   • Rodiny v kríze
   • Občania v nepriaznivých sociálnych/životných situáciách
  • Východisková situácia:

  Naša spoločnosť je stále benevolentná k násiliu v rodinách, čo vytvára predpoklady pre jeho eskaláciu. Mnohé ženy a ich deti sa nachádzajú v zložitých životných situáciách, z ktorých nevedia samé nájsť východisko. Stávajú sa obeťami násilia, ich situáciu a stres nesú aj ich deti, ktoré museli opustiť svoje bydlisko, stratili rovesníkov, kamarátov, spolužiakov. V novom prostredí sa ťažko začleňujú do rovesníckych skupín, pretože im chýbajú základné životné a sociálne zručnosti, ktoré nezískali vo svojej rodine.

  Na organizáciu sa dlhodobo obracajú aj ľudia z verejnosti z Rajeckého regiónu, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením. Z tohto dôvodu sme otvorili Zariadenie núdzového bývania (1998), Komunitné centrum (2006), Poradenské centrum (2008), chránené dielne (od r. 2006). Pre ľudí z celej SR, ktorí chcú zostať v anonymite, poskytujeme od roku 2003 dištančné poradenstvo prostredníctvom bezplatnej telefonickej Linky pomoci 0800 12 00 24. Počet tých, ktorí sa obracajú na nás so žiadosťami o pomoc, každoročne narastá. Je to spôsobené jednak ekonomickou krízou – stratou zamestnania začínajú v rodinách eskalovať rôzne sociálno-patologické javy, a tiež aj nevšímavosťou, egoizmom, necitlivosťou ľudí pre pomoc iným. Stráca sa komunitné spoločenstvo, ktoré si dokázalo v minulosti pomôcť svojpomocne.

  • Opis projektu:

  Projekt je určený členom rodín v riziku sociálneho vylúčenia – deťom a mládeži, obetiam domáceho násilia, občanom v nepriaznivých životných situáciách zo Žilinského okresu. Cieľové skupiny, ktoré budú mať z projektu úžitok sú dlhodobo v centre pozornosti neziskovej organizácie. Nachádzajú sa v situácii, kedy sami nedokážu a nevedia riešiť životnú krízu, hroziace alebo aktuálne problémy, niektorí nevedia ani kde by mohli pomoc hľadať. Dochádza tak k zbytočným rozpadom rodín a ľudských vzťahov, ktoré by sa vhodnou intervenciou a starostlivosťou mohli dať zachrániť a vytvárať vhodné prostredie pre výchovu detí. Osoby v riziku sociálneho vylúčenia potrebujú poskytnutie krízovej pomoci, odborného poradenstva, sociálne služby, sociálnu asistenciu, odborné programy za účelom získania a posilnenia ich schopností a zručností. Ak chceme hovoriť o ich ozajstnej následnej sociálnej inklúzii, títo ľudia musia posilniť a rozšíriť zvlášť svoje pracovné zručnosti.

  Pre existenciu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby je dôležité aj vytvorenie systému krokov a stratégií na jej trvalé udržanie a odborné a finančné posilnenie. Aktivity si budú vyžadovať aj dialóg s miestnymi samosprávami, čím sa zlepšia kontakty s verejnou správou.

  • Aktivity projektu:

  1 Kvalitné sociálne a komunitné služby v Rajeckom regióne

  1.1 Činnosť Komunitného centra – programy pomoci rodinám aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v krízovej situácii; aktivity zvyšujúce životné zručnosti a prípravu na povolanie a samostatný život/podpora pracovných aktivít pre cieľové skupiny. Dobrovoľnícka činnosť – spolupráca s mladými ľuďmi pri aktivitách s deťmi, napr. voľnočasové aktivity, ale aj pomoc deťom so školskými úlohami/ doučovanie.

  1.2 Činnosť Poradenského centra – poskytovanie poradenstva sociálneho poradcu, psychológa, špeciálneho pedagóga, rozšírenie telefonického poradenstva. Linka pomoci je jedinou bezplatnou tel. linkou v celej SR poskytujúcou poradenstvo 24 hodín denne.

  1.3 Poskytovanie krízovej intervencie – v zariadení núdzového bývania môžu nájsť nonstop pomoc členovia rodín, ktorí sú ohrození na živote a zdraví iným členom rodiny (domáce násilie).

  1.4 Preventívne programy za účelom scitlivovania verejnosti v prospech ľudí v núdzi – Infotýždeň „Domáce násilie ubližuje všetkým“; prednášky pre verejnosť, rozhovory, články, benefičný koncert, interaktívne prednášky pre stredoškolskú mládež na témy „Domáce násilie a Obchodovanie s ľuďmi“.

  2 Vybavenie / Obnova zariadenia núdzového bývania – za účelom skvalitnenia poskytovaných sociálnych služieb, zníženia tepelných strát a zaistenia bezpečnosti klientom i službukonajúcim zamestnancom.

  3 Zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity MVO

  3.1 Zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity MVO – zvýšenie odbornej vzdelanostnej úrovne pracovníkov sociálnych služieb prostredníctvom absolvovania akreditovaných výcvikov, poskytovaním pravidelnej supervízie, účasťou na vedeckých konferenciách a získavaním skúseností na preferovaných zahraničných pracoviskách.

  3.2 Budovanie partnerstiev s verejnou správou – intenzívna komunikácia s miestnymi samosprávami pri riešení krízových situácií rodín, ktoré sú v ohrození. Zamestnanci partnera, ktorí pracujú na oddelení sociálnych služieb sa zúčastnia akreditovaných vzdelávaní a pracovnej stáže v úspešných spolupracujúcich organizácií.

  3.3 Budovanie dlhodobej stability a udržateľnosti organizácie a služieb – za účelom rozvoja pracovných zručností ľudí ohrozených sociálnou exklúziou je potrebné udržať nové pracovné miesta v pozíciách manažéra a garantov pracovných aktivít, ktorí budú pripravovať a dohliadať na prácu ľudí, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením.

   

  viac informácií o švajčiarskom finančnom mechanizme sa dozviete tu

   

  Tento projekt je podporený prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

   Blokový grant pre MVO a podporu partnerstiev švajčiarsko-slovenskej spolupráce realizuje Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnermi nadáciou SOCIA a Karpatskou nadáciou.

  WWW.BGSFM.SK

  NA STRÁNKE PRÁVE PRACUJEME. Môžete sa tešiť na úplne nový vzhľad.
  Prihláška na semináre efektívna verejná správa    

  Copyright © 2016 Áno pre život n.o.

  User Login