Áno pre život,n.o.

Sme tu pre teba vždy keď potrebuješ – VOLAJ A PÍŠ

apz@nextra.sk

Linka pomoci: 0800 12 00 24

Áno pre život, n.o.

Ak je vo Vašom živote neistota, opustenie, násilie či iná kríza, Áno pre život,n.o. je tu pre Vás.

Dá sa z toho dostať!

Bezplatná linka pomoci 24 hodín 7 dní v týždni:

0800 12 00 24

 

Nezisková organizácia Áno pre život prevádzkuje zariadenie núdzového bývania a útulok – Domov Gianny B. Molla

 

Kapacita zariadenia spolu je 25 klientov. Ďalšie informácie a kontakty:

Cenník sociálnych služieb

Žiadosť o poskytnutie núdzového bývania

Adresa: ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
Telefón: +421 903 534 894
Email: apz@nextra.sk
Číslo účtu: 042 133 9803/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0004 2133 9803
BIC: GIBASKBX

Čo u nás v Domove Gianny B. Mollovej robíme?

Formy pomoci: Pobytový program, Ambulantná pomoc, Krízová pomoc, Sociálna asistencia, Následná pomoc, Programy pre deti

Metódy práce: Špeciálne odborné poradenstvo (sociálne, právne, psychologické,pedagogické), Krízová intervencia, Ergoterapia, Pedagogické metódy

Komu pomáhame?

NÁSILIE, BEZ DOMOVA, tehotenstvo a BEZ DOMOVA, tehotenstvo a NEISTOTA, akákoľvek iná krízová situácia

– ľuďom v ťažkej životnej situácii (špecializované akreditované poradenstvo 0800 12 00 24)

– ženám (a deťom) v krízovej situácii (bez domova, tehotné, v násilnej situácii, matky s deťmi)

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách poskytujeme sociálne služby v zariadení núdzového bývania (§ 29) V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, na ktorej je páchané násilie, fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Zaujíma Vás viac o činnosti Áno pre život? Prečítajte si Výročnú správu 2022.

Poslanie organizácie

  • Chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť, chrániť ľudský život v každej jeho vývinovej fáze pomôcť zneužívanej žene a jej dieťaťu.
  • Posilňovať úctu voči ženám, voči materstvu, voči rodine,
  • vplývať na zmenu verejnej mienky voči násiliu na ženách. Zasadzovať sa proti osobnej, rodinnej a
  • profesijnej diskriminácii žien, ktorými žena v histórii trpela a stále ešte trpí.

 

Všetky potrebné kontakty nájdete v priloženom plagátiku nižšie. ↓

Chýba Vám nejaká informácia? Neváhajte sa nám ozvať a spýtať sa na apz@nextra.sk.

 

 

Áno pre život, n.o.

Fakturačná adresa:
Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

IČO 36149764
DIČ 2021568362

SK2021568362, podľa §7a, registrácia od 1.4.2014

Odkaz na naše daňové uzávierky

Výročná správa 2022

Poskytovanie sociálnych služieb v zmysle Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, Vykonávanie opatrení v zmysle Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele