Cenník sociálnej služby v APŽ

Žiadosť o utajený pôrod

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby – ZNB

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby – ÚTULOK

INFO DOKUMENTY:

Zachovanie ľudských práv

Postup pre podávanie, evidovanie a vybavovanie sťažností v APŽ n.o.

Postup pri podaní žiadosti a uzatvorení zmluvy o poskyt. soc. služby v APŽ n.o..docx

 

Podľa Zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách vykonávame tieto činnosti:
§ 16
Odborné činnosti
– základné sociálne poradenstvo,
– špecializované sociálne poradenstvo,
– pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
– rozvoj pracovných zručností,
– výchova,
– preventívne aktivity,
– pomoc pri pracovnom uplatnení,
– pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
– pomoc pri prevádzke domácnosti, pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského a pracovného života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania v rámci podpory samostatného bývania,
§ 17
Obslužné činnosti
– ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva
Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a
poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním
§ 18
Ďalšie činnosti
utváranie podmienok na:
– prípravu stravy, výdaj stravy a výdaj potravín,
– vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
– poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi,
– upratovanie,
– pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
– úschovu cenných vecí a finančnej hotovosti,
– vzdelávanie,
– záujmovú činnosť – kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby

Ak hľadáte dobrovoľníctvo v okolí Žiliny a Žilinského kraja, radi Vás privítame v bránach neziskovej organizácie Áno pre život.

Dobrovoľníci väčšinou robia činnosti voľnočasového charakteru – tancovanie, spievanie s deťmi, výlety po okolí, pomoc so starostlivosťou o deti, športovanie, sprevádzania detí (s matkami) na rôzne podujatia.

Potom sú dobrovoľníci napr. naši manželia a kamaráti, korí nám vedia prísť s niečím pomôcť, premiestniť, odviezť, opraviť…

Škála možností je široká a určite nájdeme to, čo bude vyhovovať obom stranám.

Spisujeme s vami zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, aby ste ju mohli použiť pri venovaní 2 % z dane alebo pri hľadaní zamestnania.

–> ZMLUVA o vykonaní dobrovoľníckej práce

–> Kódex DOBROVOĽNÍKA

–> Súhlas so spracovaním os. údajov – DOBROVOĽNÍK

–> BOZP – DOBROVOĽNÍK

Ochrana osobných údajov je v organizácii ÁNO PRE ŽIVOT n.o. zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov 

Monitorovanie vnútorných a vonkajších priestorov Domova Gianny B. Mollovej kamerovým systémom

Práva dotknutých osôb podľa nariadenia GDPR

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov špecializované sociálne poradenstvo

Spravovanie údajov na webe