Sme tu pre vás, keď potrebujete. Volajte. Píšte.

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

ÁNO PRE ŽIVOT n.o., Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice

apz.vedenie@anoprezivot.sk

+421 903 534 894

Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne

Published On: 3. marca 2015Categories: aktuality
Podporte nás Áno pre život n.o.

Po 23 mesiacoch, dňom 28.2.2015 ukončila nezisková organizácia Áno pre život realizáciu projektu „Kvalitné sociálne služby pre rodiny s deťmi ohrozené sociálnym vylúčením v Rajeckom regióne“. Projekt bol podporený v Programe švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.“

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie kvality sociálnych služieb a posilnenie profesionality neziskovej organizácie v oblasti komplexnej starostlivosti o rodiny a osoby ohrozené sociálnym vylúčením. V podstate ide o prirodzené pokračovanie aktivít organizácie v prospech ľudí ohrozených sociálnym vylúčením. Významným partnerom projektu bolo Mesto Rajecké Teplice. Počas projektu organizácia spolupracovala aj s ďalšími sociálno-ekonomickými partnermi v regióne – s Mestom Rajec a Spojenou katolíckou školou v Rajci.

V rámci projektu bolo zrealizovaných viacero aktivít zameraných na prácu s deťmi a mládežou, rodinami a občanmi, ktorí sa ocitli v nepriaznivých životných situáciách. Išlo o činnosť Komunitného centra, ktoré bolo priestorom na tvorivé dielne pre deti, filiálnu terapiu pre matky s deťmi, na voľno-časové aktivity detí s dobrovoľníkmi, ale aj na aktivity zvyšujúce pracovné zručnosti matiek, ktoré sú dočasne ubytované v našom Zariadení núdzového bývania. Do terapeutických programov a tvorivých činností bolo zapojených 175 rodičov a detí. Dobrovoľníci v prospech organizácie odpracovali 429,5 hod.

Od roku 2006 môžu občania v krízových životných situáciách v Poradenskom centre využiť bezplatné poradenstvo právnika, psychológa, špeciálneho pedagóga a sociálneho poradcu. Vďaka projektu mohlo byť bezplatné poradenstvo poskytnuté 1 070 klientom.

Od roku 2003 prevádzkuje organizácia bezplatnú LINKU POMOCI 0800 12 00 24, ktorá je dostupná 24 hod. denne, 7 dní v týždni. Novinkou je, že s podporou projektu sa podarilo Linku otvoriť aj pre volania z mobilných sietí. Telefonovanie je stále bezplatné. Občania v kríze tak môžu riešiť problémové situácie operatívnejšie. Prax ukázala, že dištančné poradenstvo prostredníctvom Linky pomoci má pre ohrozených občanov veľký význam – je anonymné, rýchle, nebyrokratické a hlavne dostupné. Sociálni pracovníci poskytli na Linke počas projektu 1 268 konzultácií.

V zariadení núdzového bývania – v Domove G. B. Molla, ktoré organizácia prevádzkuje, môžu nájsť nonstop pomoc osoby ohrozené na zdraví a živote. Do konca roku 2014 tu našlo útočisko už 697 osôb (z toho 297 matiek a 400 detí). Jednou z aktivít projektu bola aj obnova Zariadenia núdzového bývania – v 7 izbách boli vymenené podlahy, ďalej boli na Zariadení vymenené bezpečnostné vchodové dvere, okná na prízemí Domova, podarilo sa dokončiť vonkajšie drevené oplotenie, bola vymenená sanita v 3 kúpeľniach, nábytok, postele, drobný inventár a kuchyňa. Realizáciou týchto aktivít sa zvýšila bezpečnosť klientov, znížili sa tepelné straty a skvalitnili sa podmienky poskytovania sociálnych služieb.

Za účelom scitlivenia verejnosti v prospech ľudí v núdzi boli realizované viaceré kampane: Infokampaň „Domáce násilie ubližuje všetkým“ v r. 2013 a 2014, verejná diskusia v Nadácii Polis Žilina na tému „Sexuálne násilie – Ariadnina niť“, na ktorú prijali pozvanie známe odborníčky: Slávka Karkošková, Jana Štúrová a Petra Vitoušová. Ďalej to boli prednášky pre žiakov základných a stredných škôl, benefičné koncerty, odborné články v regionálnych periodikách. Taktiež boli vydané informačné a propagačné materiály. Časť z nich bolo zaslaných všetkým pracoviskám Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a ďalším inštitúciám v rámci celej SR. Cieľom Infokampane je informovanie širokej verejnosti o príčinách a dôsledkoch násilia páchaného na deťoch, ženách a v rodinách, taktiež o formách pomoci obetiam.

Nemenej dôležitou aktivitou projektu bolo zvyšovanie odbornej a organizačnej kapacity organizácie prostredníctvom vzdelávania vlastných zamestnancov a spolupracovníkov, účasťou na konferenciách a získaním skúseností na zahraničných pracoviskách. Pracovníci organizácie absolvovali 6 odborných vzdelávaní a spolu s pracovníkmi partnerov a dobrovoľníkmi sa zúčastnili 2 zahraničných pracovných stáží na preferovaných zahraničných pracoviskách. Pracovníci chránených pracovísk a sociálnej firmy mali v Prahe možnosť navštíviť a vidieť fungovanie sociálnej firmy Jůnův statek a sociálnej firmy ZAHRADA, ktoré zastrešuje o. s. FOKUS. Sociálni pracovníci a poradcovia v Prahe navštívili a videli prevádzku renomovanej organizácie Bílý kruh bezpečí, ktorá sa venuje obetiam násilia. Počas celého projektu bola zamestnancom organizácie pravidelne poskytovaná supervízia.

K budovaniu dlhodobej stability a udržateľnosti organizácie prispelo aj udržanie pracovných miest „manažér pracovných aktivít“ a „garant pracovných aktivít“. Obaja odborníci dohliadajú na prácu ľudí na chránených pracoviskách a v sociálnej firme LABORE, ktoré naša organizácia prevádzkuje. Do týchto pracovných aktivít sú zapájané aj matky, ktoré sú dočasne ubytované v Domove G. B. Molla, čím sa zvyšujú ich pracovné a sociálne zručnosti. V priebehu projektu odpracovali v rámci ergoterapie 2 223,5 hod.

„Keď sme sa dozvedeli, že náš projekt bol podporený v Blokovom grante pre MVO Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, veľmi sme sa potešili. Výnimočným bolo to, že boli v projekte priamo podporené sociálne služby a poradenstvo v Domove G. B. Molla. Tento projekt bol pre našu organizáciu kľúčovým,“ uviedla Anna Verešová, riaditeľka Áno pre život, n. o.

oznacenie_orezove.indd

Čo ďalšie sa deje
pod našimi strechami

2021: Pomoc pri dištančnom vzdelávaní projektom „Aby budúcnosť nebola nebezpečná“

Categories: aktuality|

V mesiacoch marec - august 2021 sme realizovali v organizácii Áno pre život projekt s názvom Aby budúcnosť nebola nebezpečná, ktorý podporila Nadácia [...]

Jednoduchá cesta ako meniť okolie: Prispej 2 % z dane pre neziskovú organizáciu Áno pre život

Categories: aktuality|

stiahnuť predvyplnené tlačivo pre 2 % z dane V každom z nás drieme hlboko vnútri želanie pomôcť tým, ktorí [...]

Go to Top